מדיניות פרטיות

מבוא

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בפלטפורמת GOEV אשר ניתן לגשת אליה באמצעות אפליקציה ייעודית ו/או דרך אתר  www.goev.co.il ("הפלטפורמה") מטעם חברת GOEV ("החברה") המאפשרת לך (לך, אתה, המשתמש וכו') לקבל שירותי טעינת רכבים חשמליים באמצעות השימוש בפלטפורמה, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

מטרת המדיניות להסביר לך, המשתמש, מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמש או הנאסף על ידה במסגרת שימוש המשתמש בפלטפורמה.

אלא אם נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, התייחסות למידע – משמעו "מידע אישי" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

איסוף מידע

על מנת להשתמש בפלטפורמה, הנך נדרש למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך לקבל את השירות.

השימוש במידע ייעשה לצרכי פעילות החברה בלבד, ולצורך תפעול ושיפור פעילות הפלטפורמה, ולא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד ג', למעט האמור בסעיף 7 למדיניות זו, ובכל מקרה לא ישמש לדיוור ישיר על-ידי צד זה.

מידע על פונים שבקשתם לקבל שירות לא אושרה, יישמר לצורך פניות עתידיות ולא ייעשה בו שימוש מעבר לכך.

סוגי מידע ודרכי איסוף המידע

בעת פתיחת חשבון המשתמש, תתבקש למסור פרטים מזהים אשר ישמשו את החברה לזהות אותך וכן לקבל ממך פרטי אמצעי תשלום. הפרטים אותם תתבקש למסור:

פרטים אישיים הכוללים שם מלא ומספר זהות של המשתמש, כתובת מגורים, טלפון נייד, כתובת מייל;

פרטי כרטיס אשראי שימסרו לדף סליקה מטעם החברה (אשר יכול להיות מנוהל על ידי החברה ו/או צד שלישי מטעמה ו/או צד שלישי המנהל מספר משתמשים);

סוג הרכב וכן מס' לוחית הזיהוי שלו.

במסגרת השימוש בפלטפורמה (כולל בעת בו הפלטפורמה פעילה ברקע), תאסוף הפלטפורמה את המידע הבא:

מיקום

סוג המכשיר

פרטי הרכב

פרטי חיובי אשראי

ניתוחים סטטיסטיים

היקף הטעינה

פרטי מפעיל סלולארי ותקשורת נתונים

בנוסף, כדי לאפשר לפלטפורמה לאסוף את המידע האמור, בעצם רישומך לפלטפורמה, הנך מאשר גישה מטעמה כלפי:

גישה לשירותי מיקום

גישה למסרונים (SMS)

העברת Push Notifications

נתוני מכשירך

יובהר כי אינך מחויב לאפשר גישה כאמור, אך חסימת גישה עלולה למנוע ממך לעשות שימוש תקין בלטפורמה.

האמור לעיל מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

יצירת חשבון המשתמש וניטור השימוש שלך בפלטפורמה, וכן קבלת החלטות לגביך כמשתמש בפלטפורמה.

שימוש תקין בשירותים השונים בפלטפורמה, כולל תפעול, ניטור וטיפול בתקלות, אבטחת מידע וכו'.

יצירת חתכים ו/או ניתוחים סטטיסטיים של שימושך בפלטפורמה שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים תחת היישום.

משלוח התראות והודעות, וכן לדיוור ישיר, כמפורט להלן.

לצורך יכולת החברה לוודא כי השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים איננו מפר כל דין ו/או גורם כל נזק אחר, וכן בקשר לכל הליך משפטי קיים ו/או צפוי.

לצורך הגנה עליך כמשתמש הפלטפורמה ו/או הגנה על כל משתמש אחר.

ניוזלטר ופרסומים:

אנו אוספים את המידע האישי שלך (כגון שמך, מיקומך, פרטי הקשר שלך וכתובת הדוא"ל שלך או כל מידע אחר שסיפקת לנו בהקשר זה) כאשר אתה מבקש להצטרף לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל את הניוזלטר שלנו, והכולל גם פרסומים או תוכן רלוונטי אחר.

תוכל בכל עת לבטל את הרישום לניוזלטר שלנו על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות המידע מטה, או לעקוב אחר הוראות הקישור "ביטול רישום" המופיע בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו שולחים.

כאשר תבקש לבטל את המנוי מהניוזלטר שלנו או מתוכן אחר, תוך זמן סביר, אנו נסיר את המידע האישי שלך ממאגר הנתונים שלנו.

בעת ההרשמה, נשתמש במידע האישי שנאסף לצורך אספקת התוכן המבוקש (ניוזלטר, ידיעון, מידע פרסומי וכו') באמצעות דוא"ל, טלפון או כל אמצעי אחר שסיפקת.

מסירת מידע לצד ג'

החברה לא תעביר לצד ג' את פרטיך האישיים, פרטים שהעברת בעת רישומך לפלטפורמה והמידע אשר נאסף על פעילותך בפלטפורמה אלא במקרים הבאים:

כאשר הפרטיים האישיים נחוצים לצדדים שלישיים שהינם נותני שירותים לחברה, לצורך מתן השירותים, דיוור ישיר, ו/או במסגרת התחייבויות של החברה כלפי אותם צדדים שלישיים, תחת הסכם ההתקשרות בינם.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, וכן במקרה בו יש חשש כי הנך מפר את תנאי השימוש ו/או עלול לגרום נזק לחברה ו/או מי מטעמה, כולל משתמשים אחרים.

במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

במקרה שתפר איזה מתנאי השימוש בפלטפורמה או תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם הפלטפורמה ו/או במקרים בהם יש חשש כי הנך עלול לגרום נזק כלשהו).

במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות הפלטפורמה לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

למען הסר ספק, המשתמש נותן הסכמתו עבור:

מסירת פרטים מחשבונו כגון פרטי אשראי ופרטים מזהים נלווים וכיוצא באלו, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב המנוי בגין רכישת השירות.

הפעלת שירותי אנליטיקה כגון Google Analytics, Tracking features קבלת הודעות, מסרים ו/או עדכונים הקשורים בחברה ו/או עם שירותיה כמו כן, במקרים בהם החברה תאפשר למפעילים צד ג' לנהל את השירותים ו/או הפלטפורמה באופן כללי עבור גופים מסוימים, ("המפעילים") הרי שמפעילים יהיו רשאים לאסוף ו/או לעשות שימוש במידע כאילו היו החברה לכל דבר ועניין לגבי מדיניות פרטיות זו. אותו מפעיל כאמור יהא אחראי לעדכן את המשתמש ככל שהשימוש של אותו משתמש בפלטפורמה ו/או קבלת השירותים יהיה באמצעות המפעיל.

עוגיות – Cookies:

כמקובל, אנו משתמשים בעוגיות כדי לאסוף מידע מסוים אודותיך בעת הגלישה. אנו עשויים לאסוף מידע כגון באילו דפים באתר שלנו ביקרת, על אילו קישורים לחצת, סוג דפדפן האינטרנט שלך, כתובת ה- IP שלך וכו'.

מהם עוגיות? קבצי עוגיות הם קבצי נתונים קטנים שהורדו ונשמרו במכשיר המשתמש בעת גלישה באתר אינטרנט, לעתים קרובות משמשים לשמירה על תיעוד של פעולות שבוצעו באתר או למעקב אחר פעילות גלישה.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי עוגיות והדרך לשלוט בהם, עיין בקובץ העזרה בדפדפן הגלישה שלך או בקר בכתובתhttp://www.aboutcookies.org .

אנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות:

ניתוח כללי.

מטרות שיווק

שיפור הגלישה באתר שלנו (כולל התוכן המוצג), ושיפור השימוש שלך בטפסים המקוונים שלנו.

מידע אישי אשר נאסף דרך קבצי העוגיות אינו משותף עם צד שלישי כלשהו ללא הסכמתך.

ביטול הצטרפות לעוגיות:

תוכל לבטל את הסכמתך להפעלת קבצי עוגיות בסרגל הכלים של הדפדפן, בדרך כלל על ידי בחירה בין מספר אפשרויות המוצעות על ידי הדפדפן (כגון Google Chrome®) או דפדפנים אחרים, מאפשרים לחסום קבצי עוגיות מאתר אינטרנט מסוים, בהתאמה תוכל לבחור לחסום קבצי עוגיות קיימים.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי עוגיות בהם אנו משתמשים, אנא צור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המפורטים מטה.

שימוש מותר

יובהר כי החברה תהא רשאית לעשות בנוסף שימוש במידע שאיננו מידע שמזהה אותך באופן אישי וכן להעביר אותו לצדדים שלישיים בארץ ומחוץ לארץ, בכפוף לכל דין וכן בכפוף לכך שלא מדובר במידע פיננסי (כגון נתוני תשלום) ו/או מידע אחר אשר עלול לזהות אותך.

 

 

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לפלטפורמה. כל כן, לא החברה ו/או מי מטעמה יהיה אחראים לכל נזק שייגרם עקב חשיפת ו/או זליגת מידע ו/או כל נזק אחר הקשור בהגנת הפרטיות, בין אם ישיר או עקיף.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה למשתמשים וכן תפורסם על כך הודעה תחת חשבון המשתמש שלך בפלטפורמה.

יצירת קשר

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לבקש מן החברה לעיין במידע שנשמר עליך וכן לשנות אותו. הנך יכול לעשות זאת באמצעות ניהול חשבון המשתמש שלך. יחד עם זאת, ישנם פרטים כאמור הנאספים עליך שאינם מופיעים בהכרח תחת חשבון המשתמש – לצורך קבלת פירוט לגביהם ניתן לפנות לחברה בכתובת נחל שורק 17 יוקנעם עלית  ו/או בדוא"ל support@evlink.co.il.

ככל שהנך סבור שפרטיותך ו/או זכויותיך תחת חוק הגנת הפרטיות נפגעו, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטי הקשר האמורים לעיל.

שירותים שלנו

 

 • שירותי הנדסה

  שירותי הנדסה

  מתן מענה כולל,משלב למידת הצרכים,פיתוח המערכת,ייצור,הרכבה,אספקה,התקנה ומתן שירות. הסמכת תקן תעופתי AS9100.

 • מערכת לניהול עמדות טעינה

  מערכת לניהול עמדות טעינה

  מודול לניהול עומסים דינמי\מסועף ללוחות חשמל ראשיים ומשניים,מודול מסחר אלקטרוני, מודול שיטות תשלום וסליקה פרטי,מודול אבטחת מידע וניטור בקשות תקשורת.

 • הקמת רשת עמדות טעינה

  הקמת רשת עמדות טעינה

  חברת EVlink-Group מספקת שירות White Lable, הכוללת הקמת רשת עמדות טעינה עם כל הסימנים המסחריים שלכם לבחירתכם.

 • רשת EVlink

  בקרוב ב-iOS