1.תנאי שימוש בפלטפורמה

תנאי שימוש אלו מסדירים את הזכויות והחובות בקשר לפלטפורמת GOEV, בין באמצעות גישה מקוונת דרך אתרwww.goev.co.il ("האתר"), ובין באמצעות אפליקציה ייעודית ("האפליקציה", ויחד עם האתר: "הפלטפורמה"), בין חברת Solartzi ("החברה") לבינך.

הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים, לקבל שירותי טעינה חשמלית של רכביהם ("השירותים") באמצעות עמדות הטענה ייעודיות של החברה ו/או מי מטעמה ("העמדות"), הכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

כל האמור בתנאי שימוש אלה ("ההסכם" ו/או "תנאי השימוש") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

השימוש בפלטפורמה, כניסה והתחברות אליה, לרבות קבלת שירותים באמצעותה, מהווים אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו ולכל הודעה נוספת המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה בן 18 לפחות, כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר, לעשות  שימוש בפלטפורמה ו/או להשתמש בשירותיו והנך מתבקש להתנתק ממנו.

מאחר שתנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

2.רישום לפלטפורמה

על מנת לעשות שימוש בשירותים, המשתמש יידרש לפתוח חשבון בפלטפורמה ("חשבון המשתמש"). פתיחת חשבון משתמש תוכל להיעשות באחד מן הדרכים הבאות:

לפנות אל החברה באמצעות האתר, לבצע את תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי שלו, ולאשר את תנאי השימוש.

לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו.

הורדת האפליקציה GOEV  וביצוע תהליך הרישום לפי הקבוע בה, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש וכן לאשר הסכמתו לתנאי השימוש.

המשתמש מבין כי לצורך פתיחת חשבון המשתמש, הוא יידרש לספק בין השאר, פרטים אישיים וכן נתוני אשראי לצורך חיוב וסליקה. המשתמש מבין כי ללא מתן פרטים כאמור לא יוכל הוא ליצור את חשבון המשתמש ו/או לעשות שימוש בפלטפורמה.

המשתמש יהא רשאי לצפות בנתוני החיוב והצריכה שלו תחת חשבון המשמש ו/או בכל מדיה אחרת אשר החברה תאפשר.

הפלטפורמה עושה שימוש בטכנולוגית דחיפת הודעות (Push notifications), לצורך מסירת מידע ו/או עדכונים. ניתן לבטל את האפשרות הזו תחת לשונית ה-setting בדף חשבון המשתמש.

תשלום וחבילות שירות

תעריפי השירות ייקבעו מעת לעת על ידי החברה ("התעריפים"), ולחברה הזכות הבלעדית לקבוע את אופן חישוב התעריפים, כולל בין השאר, קביעת תעריפים דיפרנציאליים, תעריפים על בסיס כמות צריכה, וכו'.

כמו כן, החברה תהא רשאית מעת לעת לקבוע את הסדרי התשלום וסוגי חבילות השירות המוצעות על ידי החברה. אלו יכולות לכלול, אך לא תהינה מוגבלות לאמור להלן:

מערכת חבילות: המשתמש ירכוש חבילת שירות בהיקף ובתעריף שנקבעו על ידי החברה על ידי תשלום מראש.

תשלום עבור השימוש: תשלום עבור טעינה יתבצע לאחר כל שימוש בשירות, באופן אוטומטי מאמצעי התשלום שנמסר על ידי המשתמש (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב וכו'), בהתאם לפרטים שמסר לחברה וכמופיע בחשבון המשתמש.

החברה תהא רשאית לקבוע את אופן גביית התשלומים מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אופן החיוב יכול שיהיה כדלקמן:

החיוב יהיה על בסיס חודשי, על בסיס הצריכה ו/או החבילה הרלבנטית, כפי שיופיע בפירוט שיהיה זמין למשתמש במסגרת חשבון המשתמש שלו ו/או כפי שיישלח למשתמש בהתאם לכתובת ו/או פרטי קשר אחרים אותם סיפק בעת פתיחת חשבון המשתמש ("החשבון החודשי"). החשבון ישולם על ידי המשתמש בתוך 7 ימים מן המועד בו פורסם החשבון החודשי תחת חשבון המשתמש בפלטפורמה.  לאחר מכן, תונפק החשבונית עבור המשתמש ותישלח לכתובת ו/או לכל מדיה (דוא"ל ו / או טלפון) הרשומה בחשבון המשתמש, לבחירת המשתמש.

כמו כן, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש חיוב מידי עבור כל הזמנת שירות טעינה.

המשתמש מבין כי בנוסף לתעריפים עבור השימוש בשירותים, תהא החברה רשאית לגבות עמלות ו/או תעריפים נוספים, ככל שהיא תעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים. במקרה כזה, תציג החברה את שיעור העמלות הנוספות.  יובהר כי במקרה בו קבעה החברה עמלות כאמור, הם יחייבו את המשתמש עד אשר יסיים את התקשרותו עם החברה, לפי הוראות תנאי שימוש אלו.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים אם המשתמש איננו ממלא את

התשלומים יבוצעו ישירות לחברה באמצעות כרטיס אשראי באמצעות תשתית סליקה שתיקבע על ידי החברה. יובהר כי התשתית עצמה יכול ותסופק על ידי צד שלישי.

המשתמש מסכים ומבין כי במידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה עבור השירותים באמצעות כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר אשר הסכימה החברה לגביו, אזי תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, ועל חשבונו של המשתמש:

לבצע סליקה חוזרת של כרטיס/כרטיסי האשראי של המשתמש עד לפירעון מלוא החוב;

להוציא למשתמש דרישת חוב לפיה עליו לפרוע חוב כאמור; ו-לנקוט בכל דרך משפטית אחרת לגביית החוב.

 ביטול רכישה

על ביטול השירותים יחולו הוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשס"א – 2010 ("תקנות הגנת הצרכן"), המתייחסים לביטול עסקה מרחוק.

ביטול מנוי משתמש ייעשה בפניה לחברה במייל לכתובת support@evlink.co.il בתוך 14 ימי עבודה ממועד ההודעה.

3.מגבלת אחריות

החברה לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות תנאי שימוש אלו.

המשתמש מבין כי יכולת החברה לספק את השירותים נסמכת על גורמי צד שלישי שאין לחברה שליטה עליהם (כגון קישוריות לאינטרנט, חומרת המכשיר עליו הותקנה האפליקציה ו/או שדרכו גלשת לאתר, זמינות סלולארית, פעילות GPS, זמינות אספקת חשמל לעמדות הטעינה וכו'). כמו כן, החברה איננה יכולה להתחייב לזמינות מלאה של הפלטפורמה, בין אם בשל ענייני קישוריות ובין אם במצבים בהם עליה להשבית / לצמצם את פעילות הפלטפורמה. על כן, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשימוש נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או טעויות או לשימוש כסדרו ללא הפסקות באתר והיא אינה ערבה לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש בשירותים.

 

למען הסר ספק,  החברה איננה מתחייבת לפריסת עמדות בהיקף ו/או כמות מסוימת, כי העמדות תהינה זמינות ו/או תקינות. השימוש בשירותים ו/או בעמדות נעשה על בסיס "כפי שהוא, במקום שהוא" – As-Is and As-Available.

 למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק, פגם ו/או אובדן אשר נובעים משימוש לא נכון בשירות, משימוש בעמדת טעינה שאיננה ייעודית / תקנית ו/או כזו שאושרה על ידי החברה לשימוש, ו/או בכל נזק שנגרם כתוצאה מליקוי בכלי הרכב ו/או תפעולו.

החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים הישירים אשר יגרמו בשל נזק בזדון שנגרם על ידי החברה ו/או הפרת התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלו (בכפוף להגבלות האמורות בתנאים אלו). בכל מקרה, הסכום המצרפי אותו תהא החברה לשלם למשתמש ו/או מי מטעמו בגין נזקים בהם חבה החברה לא יעלה על הסכום אשר שולם בפועל לחברה במשך 6 החודשים שקדמו לנזק כאמור.

4.בעלות בקניין הרוחני

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם בפלטפורמה, כולל כל סימן מסחר, שם מסחר ו/או כל סימן ו/או סממן מזהה ו/או מוכר הקשור בחברה הם בבעלות החברה ומוגנים על פי כל דין, לרבות החשבונות, כותרות, קוד מחשוב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, תכנים, וכו'.

 כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

5.רישיון שימוש מוגבל

בכפוף לכך שתציית לתנאי שימוש אלו זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בפלטפורמה לצורך קבלת השירותים בלבד.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית, בהסדר נפרד, להעניק רישיונות משנה ו/או להמחות חלק מזכויותיה לצדדים שלישיים (כולל ומבלי להגביל, ניהול צי משתמשים של ארגונים ו/או הסדרי סליקה נוספים).

הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של בעל העסקים באתר על פי כל דין ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

החברה איננה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לפלטפורמה על ידיך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

החברה רשאית לצרף את המידע אשר סופק על המשתמש למאגר המידע המנוהל על ידיו בהתאם לקבוע בדין.

חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית על הפלטפורמה או להטיל על שרתיה עומס בלתי סביר.

השירות מתייחס אך ורק לאופן ואפשרות שימוש בשירותים למטרת לטעינת רכבים חשמליים בעמדות הטעינה של החברה הפזורות ברחבי הארץ.

יובהר כי אין בזכויות המשתמש לקבלת השירותים כדי להקנות לו זכויות כלשהן בעמדות הטעינה, בפלטפורמה ו/או בשטחים בהם הן ממוקמות.  זכות כאמור ניתנת רק עבור ואך ורק בזמן קבלת השירותים באופן סביר ובהתאם לפרק הזמן המותר לשם כך.

6.מצגי המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

כי הוא יעשה שימוש בפלטפורמה, בעמדות הטעינה וכן בכל רכיב הקשור לשירותים אך ורק בהתאם לכל דין, תנאי שימוש אלה. כמו כן כל שימוש כאמור יהא בזהירות ובהתאם להוראות החברה.

השימוש בפלטפורמה הינו אישי. יחד עם זאת, ככל שהמשתמש הוא חלק מהסדר תאגידי, מאפשר המשתמש שהוא יעשה שימוש בשירותים רק במסגרת הפעלת שירותי החברה להם הוא מנוי.

המשתמש ישמור את פרטי הגישה שלו לפלטפורמה באופן סודי ולא יגלה ו/או יעביר אותם וכן לא יאפשר לאף גורם אחר לעשות בהם שימוש.

המשתמש ידווח לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו ו/או במקרה של אובדן המכשיר עליו הותקנה הפלטפורמה ו/או במידה ונגנב אמצעי התשלום שעל בסיסו מבוצעים התשלומים לטובת החברה, בהתאם לפרטי הקשר הללו: support@evlink.co.il או לטלפון 077-323621

המשתמש מסכים ומבין כי הפלטפורמה כוללת בתוכה רכיבי תוכנה המפעילים שירותי מיקום ו/או איסוף נתונים אחרים, והוא מסכים להתקנה ו/או הפעלה של רכיבים כאמור; הכל, כמפורט במדיניות הפרטיות של הפלטפורמה.

המשתמש בכל מקרה יהא האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו.

כמו כן, המשתמש מתחייב בכל עת לעמוד בהוראות השימוש הבאות בקשר עם שימוש בפלטפורמה:

המשתמש יעשה שימוש בפלטפורמה אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועדה הפלטפורמה, שהינה האופן לקבל גישה לשירותים. כל שימוש באתר על המשתמש, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש בפלטפורמה, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או  הוראה כלשהיא בתנאי שימוש אלה.

המידע מוצג לשימוש אישי בלבד, וחל איסור לעשות כל פעולה במידע, כולו או חלקו, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה של החברה, ולרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור במידע, לבצע קצירת מידע ולעשות במידע ו/או התוכן המופיע בפלטפורמה כל שימוש מסחרי שהוא. וכן חל איסור לשלוף מידע מן הפלטפורמה באמצעות זחלן (crawler) או טכנולוגיה דומה.

המשתמש יימנע להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:

העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש בפלטפורמה;

העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של הפלטפורמה;

העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה זדונית אחרת (viruses, malware) העלולים לחבל במערכות מחשב או  לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;

הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

7.סיום ההתקשרות; ספק

כל אחד מן הצדדים יהא רשאי להביא את התקשרותם לידי סיום, על ידי מתן הודעה של 7 ימים מראש.

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים את התקשרותה עם המשתמש באופן מידי, בשל כל אחת מן הסיבות הבאות:

הפרה מצד המשתמש שלא תוקנה תוך 14 יום כל הפרה מהותית של ההסכם מצד המשתמש (כולל מסירת מידע מטעה, מרמה, ביטול הרשאת חיוב ו/או התלייתה, שימוש שלא כדין, או כל הפרה אחרת אשר חזרה על עצמה יותר מפעם אחת ברבעון).

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לחברה בשל סיום ההסכם, אין בסיום ההסכם מכל סיבה שהיא כדי לגרוע ו/או לבטל תשלומים אשר הגיעו לחברה טרם סיום ההסכם).

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לפלטפורמה ו/או לחלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים או אפשרות השימוש בפלטפורמה ו/או בחלקם, לרבות בכל הקשור לשירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בפלטפורמה ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.

המשתמש מסר בעת הרישום לפלטפורמה ו/או בעת השימוש בפלטפורמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של פלטפורמה ו/או עמדות הטעינה.

עדכון תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש. יחד עם זאת, כל שינוי כאמור יפורסם בפלטפורמה תחת חשבון המשתמש שלך.

באחריות המשתמש לבדוק את הפלטפורמה מעת לעת על מנת לוודא קיומם של שינויים כלשהם. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לאחר שינוי כאמור ייחשבו כהסכמה מכללא של המשתמש לתוכנם.

8. סיום ההתקשרות; מנוי משתמש

המנוי רשאי להפסיק את התקשרותו עם החברה בכל עת, במתן הודעה בכתב על כך לחברה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.
מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי הטענה בגין שימוש בהטענה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, כדלקמן:
- לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:
- המנוי מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו.

לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:
- המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי ההטענה ותשלום בגין יתר שירותי החברה, במלואם ובמועדם.
- המנוי עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.
- המנוי מסר לחברה מידע שאינו נכון.

פטור ושיפוי

9.מקום השיפוט

הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הרוכשים ו/או בעל העסקים לבין האתר הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו או פרשנותו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.

כללי

החברה תהא רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה (כולם או מקצתם) לכל גורם שהוא, בכפוף למסירת הודעה למשתמש (כאשר החברה תיחשב כמילאה חובתה כאמור במידה ופרסמה מידע בדבר זאת, כולל זהות הנעבר, במסגרת הפלטפורמה).

אין באי מימוש זכויות החברה ו/או מי מטעמה כדי לגרוע מכל זכות כאמור ו/או כדי לראות בכך כוויתור על אותה זכות.

כל הודעה שתפורסם תחת הפלטפורמה ו/או שתישלח בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים באותה עת אצל החברה כפי שנמסרו על ידי המשתמש, תיחשב כהודעה שנמסרה כדין למשתמש.

 

לבתי המשפט במחוז חיפה תהא סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלע בקשר עם תנאי שימוש אלו.